K 31. 12. 2022 byla čistá hodnota po odečtení dluhů části holdingu Real Luxembourg, který se stal předmětem nepeněžitého vkladu do Real Luxembourg investiční fond SICAV a.s., oceněna znaleckou kanceláří Equity Solutions pomocí substituční metody na částku 105 346 000 Kč.

Data o prodejích v roce 2022

Celkový počet prodaných nemovitostí 40
Celková tržba z prodeje nemovitostí 212 mil. Kč
Počet prodaných bytových jednotek 21
Tržba z prodeje bytových jednotek 117,7 mil. Kč
Počet prodaných rodinných domů 18
Počet prodaných komerčních prostor 1
Tržba z prodeje rodinných domů 94,3 mil. Kč
Zisk* 69 mil. Kč
* Zisk je v tomto případě součtem výsledků hospodaření před zdaněním u těch společností skupiny, které dosáhly kladného výsledku hospodaření, nejedná se tedy o zisk ve smyslu konsolidace.

K 31. 12. 2022 byla čistá hodnota po odečtení dluhů části holdingu Real Luxembourg, který se stal předmětem nepeněžitého  vkladu do Real Luxembourg investiční fond SICAV a.s., oceněna znaleckou kanceláří Equity Solutions pomocí substituční metody na částku 105 346 000 Kč. Ocenění k 31. 12. 2022 zahrnovalo pouze následující společnosti: RL development XY s.r.o., Rezidence Ctiradova s.r.o., RL Finco 2 s.r.o., RL Finco 6 s.r.o., RL development T s.r.o., RL development AB s.r.o., RL development X s.r.o., RL development P s.r.o., RL development Y s.r.o., RL development A a.s., RL development E a.s., RL development M s.r.o., RL development Q s.r.o., RL development G s.r.o., RL development Z s.r.o., RL development B s.r.o., RL development C s.r.o., RL development D s.r.o., RL development F s.r.o., RL Finco 8 s.r.o., RL development W s.r.o., RL development S s.r.o., RL Finco 10 s.r.o., Bydlení Starokolínská s.r.o., RL Invest L s.r.o., Apartmány Solenice s.r.o., RL Invest N s.r.o., RL development I s.r.o., RL development K s.r.o.

Všechny společnosti ve skupině

Koncoví vlastníci skupiny:

Radek Slabyhoud

velikost podílu 50 %

Petr Srb

velikost podílu 50 %

Kontaktní formulář

Máte-li zájem o více informací, prosím kontaktujte nás.

Můžete také napsat na e-mailovou adresu:
financovani@real-luxembourg.cz

  Disclaimer:

  AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona.

  Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potencionální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu tak, jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

  Detailní informace obsahuje statut fondu a Sdělení klíčových informací fondu (KID), které je k dispozici na: http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost

  V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle.

  Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. www.avantfunds.cz/cs/gdpr/

  Další důležité informace pro investory naleznete na:

  https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/

  Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.